Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA NA TEMAT ADMINISTROWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA COOKIES 

 

Drogi Kliencie,

w trosce o Twoje dane osobowe oraz z uwagi na obowiązek prawny informujemy:

 

25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO.

W związku z tym przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas

Twoich danych osobowych.

 

Treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO otrzymasz też:

 • podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych - w przypadku, w którym sam je nam

Przekażesz na przykład przy złożeniu zamówienia w naszym sklepie lub w przypadku zapytania o naszą ofertę.

 • najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy

ujawnieniu danych innemu odbiorcy – w przypadku, w którym pozyskamy Twoje dane osobowe

od innego podmiotu. Na przykład w sytuacji kiedy połączymy się z innym sklepem przez co będziemy kontynuować realizację Twoich zamówień.

 

O jakich danych mówimy?

 

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację np. imię i nazwisko,

numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, dane adresowe i kontaktowe np. numer

telefonu, adres poczty elektronicznej.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest New Life Wojciech Lisak z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ul. Armii Krajowej 1 lok. 66.

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i
przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do nas napisać email na adres: Wojciech.Lisak@sklepekologiczny.com.pl lub zadzwonić pod numer +48 508909200

 

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 

 • realizacji złożonych przez Ciebie zamówień,
 • odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania,
 • obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do nas kierujesz;
 • badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi

preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej

zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda bez niej nie będziemy kierować do Ciebie żadnych treści o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania

umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celu realizacji praw i

obowiązków związanych prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, między innymi dla celów podatkowych i

rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas jest uzależniony od celu

przetwarzania. Wynika on zwykle z:

 • okresu trwania umowy – nie tylko zrealizowanie Twojego zamówienia ale też gwarancji i rękojmi
 • okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań,

obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane są nie tylko administrowane ale i przez nas przetwarzane, co oznacza że mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność.

takim jak operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne zajmujące się naszym zapleczem technicznym jak hosting, poczta email, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, rachunkowe i księgowe. Tu zapewniamy Cię że dostęp do danych otrzymają te firmy tylko w niezbędnym do realizacji głównego celu zakresie. Nie będziemy nadużywać Twojego zaufania i nie udostępniamy Twoich danych niepotrzebnie.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

 2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich

danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży, skutkiem ich niepodania będzie

brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

 

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub

przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody,

 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania

przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych.

Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie

uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź

wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy

wobec Ciebie.

 

Możesz także zażądać:

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie

są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą

przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa;

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie

danych.

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych

osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz

prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane

nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń,

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione

podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.

 

Prosimy, zwróć też uwagę, że:

 

Zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim będziemy w stanie

wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności wynikających z konieczności realizacji praw i

obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych lub ich przetwarzanie jest dla nas

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania zapłaty należności

powstałych w trakcie obowiązywania umowy lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np.

obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli

natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal

przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w

dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez nas

Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem

 • poczty elektronicznej na adres Wojciech.Lisak@sklepekologiczny.com.pl
 • pocztą tradycyjną na adres New Life Wojciech Lisak ul. Armii Krajowej 1 lok. 66

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA COOKIES

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 5. Sklep internetowy pobiera pliki cookies:

a) stałe;

b) analityczne;

c) zewnętrzne.

 1. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu

d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła

e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika

tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.